Algemene Voorwaarden De Grote Werf
Algemene Voorwaarden Locatieverhuur Puur Events

Op alle door Puur Events uitgebrachte offertes zijn de algemene voorwaarden van Puur Events van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij het kvk en opvraagbaar bij de kantoren van Puur Events in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Aangaande alle aangegane overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van de ruimtes in de locaties van Puur Events zijn tevens onderstaande aanvullende artikelen van toepassing.

  1. Puur Events kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van Puur Events verlenen. Puur Events doet alsdan een aanbieding of offerte met vermelding van de geldigheidsduur en kosten van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 5 werkdagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De wederpartij dient binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan Puur Events kenbaar te maken gebruik te willen maken van de faciliteiten van De Grote Werf.
  2. De door Puur Events opgegeven prijzen zijn voorlopig en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak etc. De definitieve prijs of prijzen wordt/worden bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s). Meerverbruik met betrekking tot onder andere tijdsduur, extra voorzieningen/inzet van de beheerder of namens de beheerder wordt achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Extra tijdsduur bedraagt €75,00 per uur.
  3. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting.
  4. De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan Puur Events een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs. De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 30 dagen na verstrekking van een factuur ter zake door Puur Events. Vergoedingen: 50% van de huursom is verschuldigd indien de wederpartij tot 14 dagen vóór de ingangsdatum van de huur annuleert. 100% van de huursom en arrangementskosten is verschuldigd indien de wederpartij korter dan 14 dagen de huur annuleert of van het gehuurde geen gebruik maakt. Bij annulering tot 3 dagen voor boekingsdatum worden ook cateringkosten voor lunch en/of diner in rekening gebracht.
  5. Puur Events heeft het recht voor de ingangsdatum van de huur een wijziging aan te brengen of een annulering te sluiten. Bij annulering zal Puur Events 100% van de huursom aan de wederpartij retourneren. Puur Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag niet beschikbaar zijn van de betreffende locatie behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van Puur Events te wijten zou zijn. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan bedrijfsbelemmerende omstandigheden, zoals staking, brand, vorst, overstroming, weigeren vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog enz.
  6. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met Puur Events is aangegaan en welk doel daarbij aan Puur Events is meegedeeld. De wederpartij staat jegens Puur Events in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Puur Events aan de wederpartij verhuurde locatie bevinden. Zij is jegens Puur Events aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Puur Events jegens die personen heeft.
  7. De overeengekomen gebruiksperiode omvat mede de tijd benodigd voor het inbrengen en verwijderen van aan huurder toebehorende goederen in en uit de gehuurde locatie. Voor overschrijding van de gebruiksperiode van het gehuurde respectievelijk op-en afbouw ten behoeve van het evenement die buiten de overeengekomen huurperiode plaatsvindt, is toestemming van Puur Events vereist.
  8. De wederpartij is volledig verantwoordelijk, en dient tijdig zorg te dragen, voor het verkrijgen van vergunningen voor zover deze overeenkomstig wettelijke voorschriften vereist zijn voor de bijeenkomst.
  9. Het is de wederpartij behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan bouwkundige voorzieningen, tijdelijke extra aansluitingen enz. in het gebouw te treffen, daaronder begrepen het slaan van spijkers in muren, vloer of houtwerk, het ophangen aan het gebouw van lichten e.d., alles in de ruimste zin des woords. Het bedienen van technische apparatuur van het gehuurde alsook het betreden van de dienstruimten mag uitsluitend geschieden in overleg met Puur Events en is geheel op eigen risico. Voorzover van toepassing dient door of namens de wederpartij uiterlijk zes weken vóór het evenement aan Puur Events een draaiboek ter goedkeuring te worden voorgelegd, waarin in ieder geval zijn opgenomen de stroomvoorzieningen waarvan men gebruik wil maken alsmede de inrichting van de locatie. Puur Events verplicht zich dit plan binnen een week beoordeeld te hebben. Apparatuur die door of namens huurder op de locatie wordt gebruikt, dient te voldoen aan NEN 3040.
  10. Puur Events is niet aansprakelijk voor de bezittingen van derden die zich in de locatie bevinden en is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel aan personen en zaken.